Bezpłatna wycena projekt

Zadzowń do nas! Przedstawimy Ci warunki naszej współpracy oraz prześlemy ofertę.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

Definicje

Dane Kontaktowe Usługodawcy to dane Usługodawcy, przy użyciu których Użytkownik może się z nim skontaktować, tj. WIMEL Emil Walczak ul. Kazimierza Kołodzieja 34 67-100 Nowa Sól,
telefon: 697276520 e-mail: kontakt@lastrona.pl 

Dane Kontaktowe Użytkownika to dane Użytkownika, przy użyciu których Usługodawca może się z nim skontaktować, obejmujące adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu. 

Dni Robocze to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Konsument to Użytkownik, który jest osobą fizyczną i zawiera Umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia Usług drogą elektroniczną w obszarze domeny internetowej (moduł) który określa warunki świadczenia Usług przez Usługodawcę za pośrednictwem modułu n https://lastrona.pl na rzecz Użytkowników. 

Moduł to serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę w języku polskim za pośrednictwem witryny www dostępnej w sieci Internet pod adresem URL: https://lastrona.pl

Umowa to umowa o świadczenie Usługi przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika. 

Usługa to usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, na podstawie Umowy zawartej pomiędzy stronami

Usługodawca to Emil Walczak, będący administratorem Modułu oraz Usługodawcą.

Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej, która zawiera z Usługodawcą Umowę o świadczenie Usługi, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego albo bycia osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą zdolności prawnej.

Cennik znajdujący się w załączniku nr 1 do REGULAMINU jest jego integralną częścią. Przedstawiony cennik ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

I Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument zwany dalej „Regulaminem” określa zasady świadczenia usług.
 2. „Usługobiorcą” jest osoba fizyczna, prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, która zleca Usługodawcy świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu strony internetowej. 
 3. Wymiana wiążących oświadczeń woli, powiadomień itp. pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą następuje w formie elektronicznej pomiędzy adresem poczty elektronicznej Usługodawcy: kontakt@lastrona.pl  zwanym dalej „Adresem Usługodawcy” a adresem poczty elektronicznej wskazanym przez „Usługobiorcę” przy złożeniu indywidualnego zamówienia, zwanym dalej „Adresem Usługobiorcy”.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Usługodawcę jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.
 5. Usługodawca proszący o wystawienie FV VAT oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT.
 6. Usługobiorca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw osób trzecich spowodowane działaniem lub zaniechaniem Usługodawcy.

II Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku zastrzeżeń co do funkcjonowania usługi Usługobiorca ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 30 dni od dnia złożenia zamówienia Usługodawcy.
 2. Usługobiorca składa reklamację kierując wiadomość na Adres Usługodawcy.
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  1. dane dostatecznie identyfikujące Usługobiorcę,
  2. wskazanie usługi, z którą wiąże się reklamacja,
  3. zarzuty niepełnego wykonania usługi lub niedotrzymania terminu wraz z uzasadnieniem.
 4. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia wpływu, kierując odpowiedź na adres poczty elektronicznej, z której przesłano reklamację.
 5. W przypadku uwzględnienia reklamacji Usługodawca zaoferuje:
  1. ponowne, bezpłatne wykonanie usługi, z którą wiąże się reklamacja,
  2. wykonanie dodatkowej usługi w preferencyjnej cenie.
 6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Usługobiorca może dochodzić roszczeń na drodze postępowania sądowego. Usługobiorca będący konsumentem ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, w szczególności uzyskania bezpłatnej pomocy prawnej Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów, Federacji Konsumentów, Stowarzyszenia Konsumentów Polskich i innych stowarzyszeń, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

III Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorcę jest Usługodawca.
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, z zastrzeżeniem postanowienia zawartego
  w pkt 13 Regulaminu.
 3. Dane osobowe Usługobiorcę są przechowywane i przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi w przepisach powszechnie obowiązujących, w szczególności w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawie o ochronie danych osobowych.
 4. Usługobiorca ogranicza przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcę do zakresu niezbędnego przy wykonywaniu usług w ramach Modułu i dochodzenia roszczeń. Przetwarzane są dane identyfikujące Usługobiorcę, o których mowa w pkt 14 Regulaminu, a ponadto:
  1. numer PESEL,
  2. adres poczty elektronicznej,
  3. numer telefonu,
  4. numer rachunku bankowego.
 1. Dane osobowe Usługobiorcę nie będą udostępniane przez Usługodawcę podmiotom trzecim, za wyjątkiem:
 1. Operatora Modułu w zakresie niezbędnym przy dokonywaniu konserwacji i modyfikacji Modułu,
 2. okoliczności, gdy wymóg taki wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 1. Poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych, Operator Modułu dba
  o bezpieczeństwo danych osobowych Usługobiorcę.
 2. Usługodawca zapewnia Usługobiorcy realizację uprawnień zapewniających ochronę danych osobowych,
  w szczególności prawo do wglądu, poprawiania lub usunięcia danych osobowych z bazy Usługodawcy oraz cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. W tym celu należy przesłać wiadomość o stosownej treści na Adres Usługodawcy.
 3. Usługodawca informuje, że dane klienta będą przekazywane hostingodawcy, którym jest:
  dhosting.pl Sp. z o.o. Adres: al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa

IV. Postanowienia końcowe

 1. Usługobiorca ma prawo żądania usunięcia jego indywidualnych danych  po zakończeniu świadczenia usług.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z:
 1. przerw i utrudnień technicznych w działaniu Modułu,
 2. niespełnienia przez Usługobiorcę niezbędnych wymogów technicznych,
 3. błędnego wskazania lub zmiany przez Usługobiorcę adresu poczty elektronicznej,
 4. automatycznego umieszczenia przez pocztę elektroniczną Usługobiorcę wiadomości kierowanych przez Usługobiorcę w zakładce „Spam”. 
 1. Usługodawca może zmienić Regulamin w każdym czasie, o czym informuje kierując na Adres Usługobiorcę wiadomość o stosownej treści. Zmiana staje się skuteczna z dniem udostępnienia treści zmienionego Regulaminu w Module, z zastrzeżeniem, że usługi wycenione przed wejściem w życie zmian są realizowane na zasadach dotychczasowych.

 


Załączniki do regulaminu:

Cennik zał. nr 1
Formularz odstąpienia od umowy